44. posiedzenie Sejmu RP

Od 20 do 22 czerwca odbywać się będzie 44. posiedzenie sejmu RP. W porządku obrad znajdzie się m.in.czytanie ustaw o wsparciu rodzin, o zakazie propagowania komunizmu, o przeciwdziałaniu narkomanii, o referendum oświatowym. Poniżej cały porządek obrad.

Od 20 do 22 czerwca odbywać się będzie 44. posiedzenie sejmu RP. W porządku obrad znajdzie się m.in.czytanie ustaw o wsparciu rodzin, o zakazie propagowania komunizmu, o przeciwdziałaniu narkomanii, o referendum oświatowym. Poniżej cały porządek obrad.

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druk nr 1625) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   

 2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1561 i 1594) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Artur Soboń.
   

 3. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 1538 i 1616) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Jacek Kurzępa.
   

 4. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr 1324 i 1615) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Andrzej Maciejewski.
   

 5.   Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Bożena Borys-Szopa.
   

 6. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 812812-A i 1270) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Grzegorz Raczak.
   

 7. Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (druki nr 1410 i 1600) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Jarosław Szlachetka.
   

 8. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 14031403-A i 1620) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Dariusz Piontkowski.
   

 9. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku (druk nr 1458) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 1626) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 9 i 10 
  - wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz poseł Elżbiety Kruk.
   

 10. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. (druk nr 1461) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 1627) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 9 i 10 
  - wystąpienia Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych oraz posła Jacka Świata

 11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia Minister Infrastruktury i Budownictwa.
   

 12. Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty (druk nr 1571) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia pełnomocnik grupy obywateli Sławomir Broniarz.
   

w dniu 21 czerwca 2017 r.

 

 1. Pytania w sprawach bieżących.
   

 2. Informacja bieżąca.
   

 3. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (druki nr 1509 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół* 
  - sprawozdawca poseł 
   

 4. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" (druki nr 1638 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół* 
  - sprawozdawca poseł 
   

 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1636) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
   

 6. Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji w 2016 r. zadań określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druk nr 1567) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 1601) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół 
  - wystąpienia Ministra Środowiska oraz poseł Anny Paluch.
   

 7. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE za niezgodny z zasadą pomocniczości (druki nr 1628 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół * 
  - sprawozdawca poseł 
   

 8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1602) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
   

 9. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1613) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia poseł Stanisław Tyszka.
   

w dniu 22 czerwca 2017 r.

 

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r. (druk nr 1545– kontynuacja
   

 2. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1564– kontynuacja
   

 3. Przedstawione przez Ministra Sportu i Turystyki dokumenty: sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 (styczeń – grudzień 2015 r. ) oraz sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 (styczeń – grudzień 2016 r.) (druki nr 389 i 1433) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druk nr 1559) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - wystąpienia Ministra Sportu i Turystyki oraz posła Łukasza Schreibera.

FOTO Rafał Zambrzycki

Zamach w Smoleńsku a sądy i instytucje państwa
Przywrócić sądy Polakom – skrót diagnozy- Stanisław Możejko
Kryzys polityczny w Brazylii
Groźby śmierci wobec prezydenta Dudy

Wspomóż nas!

Jeśli czytałeś lub słuchałeś...

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do subskrybcji!

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej