44. posiedzenie Sejmu RP

Od 20 do 22 czerwca odbywać się będzie 44. posiedzenie sejmu RP. W porządku obrad znajdzie się m.in.czytanie ustaw o wsparciu rodzin, o zakazie propagowania komunizmu, o przeciwdziałaniu narkomanii, o referendum oświatowym. Poniżej cały porządek obrad.

Od 20 do 22 czerwca odbywać się będzie 44. posiedzenie sejmu RP. W porządku obrad znajdzie się m.in.czytanie ustaw o wsparciu rodzin, o zakazie propagowania komunizmu, o przeciwdziałaniu narkomanii, o referendum oświatowym. Poniżej cały porządek obrad.

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druk nr 1625) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   

 2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1561 i 1594) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Artur Soboń.
   

 3. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 1538 i 1616) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Jacek Kurzępa.
   

 4. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr 1324 i 1615) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Andrzej Maciejewski.
   

 5.   Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Bożena Borys-Szopa.
   

 6. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 812812-A i 1270) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Grzegorz Raczak.
   

 7. Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (druki nr 1410 i 1600) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Jarosław Szlachetka.
   

 8. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 14031403-A i 1620) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Dariusz Piontkowski.
   

 9. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku (druk nr 1458) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 1626) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 9 i 10 
  - wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz poseł Elżbiety Kruk.
   

 10. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. (druk nr 1461) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 1627) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 9 i 10 
  - wystąpienia Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych oraz posła Jacka Świata

 11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia Minister Infrastruktury i Budownictwa.
   

 12. Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty (druk nr 1571) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia pełnomocnik grupy obywateli Sławomir Broniarz.
   

w dniu 21 czerwca 2017 r.

 

 1. Pytania w sprawach bieżących.
   

 2. Informacja bieżąca.
   

 3. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (druki nr 1509 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół* 
  - sprawozdawca poseł 
   

 4. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" (druki nr 1638 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół* 
  - sprawozdawca poseł 
   

 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1636) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
   

 6. Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji w 2016 r. zadań określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druk nr 1567) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 1601) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół 
  - wystąpienia Ministra Środowiska oraz poseł Anny Paluch.
   

 7. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE za niezgodny z zasadą pomocniczości (druki nr 1628 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół * 
  - sprawozdawca poseł 
   

 8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1602) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
   

 9. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1613) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia poseł Stanisław Tyszka.
   

w dniu 22 czerwca 2017 r.

 

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r. (druk nr 1545– kontynuacja
   

 2. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1564– kontynuacja
   

 3. Przedstawione przez Ministra Sportu i Turystyki dokumenty: sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 (styczeń – grudzień 2015 r. ) oraz sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 (styczeń – grudzień 2016 r.) (druki nr 389 i 1433) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druk nr 1559) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - wystąpienia Ministra Sportu i Turystyki oraz posła Łukasza Schreibera.

FOTO Rafał Zambrzycki

Zamach w Smoleńsku a sądy i instytucje państwa
Przywrócić sądy Polakom – skrót diagnozy- Stanisław Możejko
Kryzys polityczny w Brazylii
Groźby śmierci wobec prezydenta Dudy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej