EKONOMICZNE I PRAWNE DETERMINANTY ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO- prof. Arkadiusz Żukiewicz

Rozwój społeczny jest warunkowany licznymi czynnikami, z których ekonomia i prawo są postrzegane jako jedne z kluczowych. Gwarantują bowiem z jednej strony środki na realizację celów społecznych, z drugiej zaś udostępniają instrumenty prawnej ciągłości działań podejmowanych w ramach polityki społecznej państwa zorientowanego na społeczny rozwój.

Nie można pomijać innych, ważnych determinantów, które w istotny sposób warunkują odpowiedzialny rozwój społeczny państwa. Należą do nich uwarunkowania kulturowe, demografia, ustrój samorządowy, edukacja, zabezpieczenie podstawowych potrzeb materialnych i duchowych czyli rozwinięte podsystemy wsparcia socjalnego, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, zabezpieczenia społecznego, mieszkalnictwa itp. Każdy z czynników może być rozpatrywany odrębnie bądź grupowo. Tym razem przedmiotem rozważań uczynione będą dwa ze wskazanych – ekonomia i system prawny.

Główne pytanie będzie dotyczyło możliwości rozwojowych w zakresie odbudowy i wzmacniania w Polsce solidarnego społeczeństwa, w którym troska o dobro wspólne będzie filarem współdziałania i wysiłków na rzecz odbudowy podstaw sprawiedliwości społecznej, podmiotowości, obywatelskości czy aktywności w demokratyzacji życia publicznego. Poszukiwanie odpowiedzi będzie oparte na:

1.  prezentacji założeń rozwoju gospodarczego kraju korelowanego z odpowiedzialnością za społeczny wymiar funkcjonowania państwa – inkluzja gospodarcza;

2.  przybliżeniu relacji polityki monetarnej i odpowiedzialnej konsumpcji orientowanej na społeczny i ekonomiczny rozwój – inkluzja finansowa;

3.  prezentacji założeń polityki społecznej państwa w zakresie demografii, rozwoju rodziny, przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji społecznej – inkluzja społeczna;

4.  zaprezentowaniu perspektywy zmian systemowych obszarze polskiego prawa, które będzie impulsem dla rozwoju społecznego Polski w XXI wieku – inkluzja prawna.

Społeczny rozwój

Wspólnym mianownikiem łączącym wskazane perspektywy będzie człowiek zarówno jako indywidualny obywatel, jak i członek tworzący grupy społeczne, społeczności lokalne i współtworzący społeczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłaniające się z dyskusji konkluzje o stanie kultury prawnej i gospodarczej wśród Polaków, o ich kondycji ekonomicznej i kompetencjach uzdalniających do odpowiedzialnego działania na otwartych rynkach krajowych i międzynarodowych będą prowadzić do konkluzji o praktycznym charakterze – w jaki sposób wykorzystywać potencjał istniejący w społeczeństwie dla dalszego rozwoju opartego na założeniach społecznej solidarności i odpowiedzialności. Warunki i jakość życia codziennego, poziom zamożności materialnej i duchowe bogactwo to komponenty warunkujące procesy społecznego rozwoju. Są one zależne od przyjętych w praktyce rozwiązań zarówno prawnych, jak i gospodarczych. Od nich bowiem zależy to, co decyduje o możliwości spożytkowania potencjału sił ludzkich, o których mówiła Helena Radlińska (1879-1954), że są kluczowym czynnikiem przebudowy rzeczywistości życia społecznego w teraźniejszości i przyszłości. Dodać należy, że chodzi o przebudowę prowadzącą do podnoszenia kultury i jakości życia osób, rodzin, grup społecznych, społeczności i całych społeczeństw.

Adresatami planowanego spotkania są osoby, którym bliskie są zagadnienia rozwoju społecznego opartego na fundamentach sprawiedliwości społecznej, odpowiedzialności, podmiotowości, szacunku dla godności ludzkiej, społecznego solidaryzmu czy aktywności w imię współtworzenia dobra wspólnego. Rozmowy będą prowadzone wokół głównych zagadnień ekonomicznych, prawnych i społeczno-politycznych, ale perspektywa dialogu nie będzie ograniczała się do hermetycznych ram przedmiotu.

 

Odpowiedzialny rozwój społeczny, któremu służy ekonomia i prawo jest kategorią pojemną, dlatego do udziału w spotkaniu są zaproszeni nie tylko ekonomiści, prawnicy i społecznicy, ale wszyscy ci, dla których Polska solidarna i odpowiedzialna stanowi dobro wspólne.

 

Zamach w Smoleńsku a sądy i instytucje państwa
Przywrócić sądy Polakom – skrót diagnozy- Stanisław Możejko
Kryzys polityczny w Brazylii
Groźby śmierci wobec prezydenta Dudy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej